Koncovky -OVI a -OVY
Davidovy sestry přišly ke Karlovi. Pravopisný oříšek - koncovky -OVI/ -OVY
otevřít
Velká písmena
Základní pravidla pro psaní velkých písmen. Co všechno byste měli znát Vám představí náš tematický seriál. 🤓
otevřít
Mluvnické kategorie podstatných jmen
Co určujeme u podstatných jmen a nejen u nich? To a mnohem víc prozradí tento příspěvek. 😊
otevřít
Kdy píšeme ú s čárkou?
Kdy musíme psát čárkované ú a proč? 🥸
otevřít
Druhy vět podle postoje mluvčího k posluchači
Jaké druhy vět rozlišujeme? 🧐
otevřít
Příslovečné spřežky
Co to vlastně je příslovečná spřežka a jak vůbec vzniká? 🤯
otevřít
Přechodníky
Seznamte se s přechodníky! 🥸
otevřít
Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen
V tomto příspěvku si zopakujeme, jak jednoduše určit I / Y v koncovkách podstatných jmen. Mějte na paměti, že klíčové je přiřadit podstatné jméno ke správnému vzoru. 🙂
otevřít
Psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen
Tento příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Připomeneme si, jak je od sebe odlišíme a jak určíme správné I / Y.
otevřít
Shoda přísudku s podmětem
Následující příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v příčestí minulém. Pamatujte, že důležitý je rod podstatného jména! 🙂
otevřít
Předpony s-, z-, vz-
Zopakujeme si základní pravidla pro psaní předpony s-, z- a vz-. Součástí příspěvku jsou také slova, která vždy píšeme s předponami s- a z- bez ohledu na kontext věty.
otevřít
Vsuvka
Co to je vsuvka a jak ji poznat ve větě? To vše se dozvíte v následujícím příspěvku.
otevřít
Čárka před spojkou nebo
Čárku před nebo někdy píšeme a někdy ne. Jak to poznat odhalí tento příspěvek.
otevřít
Vedlejší věta doplňková a přísudková
Problematické druhy vedlejších vět s vysvětlením a příklady pro pochopení.
otevřít
Významové poměry vět hlavních
Důležité učivo pro žáky 8. tříd. Poměry mezi větami hlavními můžeme odvodit z kontextu, pro méně zdatné přinášíme přehled základních spojek typických pro jednotlivé poměry.
otevřít
Druhy vedlejších vět
Tento příspěvek nabízí přehledný návod, jak jednoduše určovat druhy vedlejších vět. Je třeba se umět správně ptát. Více v samotném článku. :-)
otevřít
Slovesa fázová a modální
Slovesa fázová a modální. Další skupiny sloves pro zvídavé studenty.
otevřít
Zájmena
Příspěvek seznamuje čtenáře s druhy zájmen, které se mohou hodit pro jazykové rozbory.
otevřít
Větné členy
Základní větné členy, rozvíjející větné členy. Jak je správně určit ve větě? Podrobný návod najdete v tomto příspěvku.
otevřít
Zájmeno jenž
Zájmeno jenž a přehledná tabulka s jeho vyskloňovanými tvary.
otevřít
Podstatná jména označující párové části lidského těla
Kdy použít koncovku -ami? Kdy koncovku -ama? Platí jednoduché pravidlo - více v tomto článku.
otevřít
Zdvojené souhlásky
Jako jsou pravidla pro zdvojené souhlásky? Vše potřebné se dočtete v následujícím článku.
otevřít
Číslovky
Číslovky a jejich druhy. Za kterou z nich musíme psát tečku? A jak správně napsat 867? Více v příspěvku.
otevřít
Spojky podřadicí a souřadicí
Které spojky uvozují věty hlavní a které věty vedlejší? Co jsou to vlastně spojky? Seznamte se se slovním druhem číslo 8.
otevřít
Vyjmenovaná slova
Učivo pro 3. třídu, ale občas je potřebujeme zopakovat všichni, nemám pravdu? :-)
otevřít
Tvoření slov
Tvoření slov v češtině má svá pravidla. Pokud jste nebyli dostatečně obeznámeni, tento článek je přímo pro vás.
otevřít
Je to předložka?
Občas se dostaneme do svízelné situace a nejsme si jisti, jestli následující slovní druh je předložka. Víme, že některá slova mohou být podstatným jménem, příslovcem i předložkou zároveň. Pozor, vždy záleží na kontextu a konkrétním užití. Více info v tomto článku.
otevřít
Druhy přívlastku
Zákeřná problematika, která trápí nejen vás, studenty, ale mnohé dospěláky. Pojďme si představit základní druhy přívlastku.
otevřít
Mluvnické kategorie sloves
Přehledný výčet mluvnických kategorií sloves. Naučte se je a stanete se mistry jazykových rozborů! 😎
otevřít
Psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE
Proč nechceme objet oběd? Jaká jsou pravidla pro psaní BĚ a BJE?
otevřít
Psaní MĚ/MNĚ
Zapomněli jste, jak se správně píše pomněnka?
otevřít
Věta jednočlenná, věta dvojčlenná a větný ekvivalent
Jak poznám větu jednočlennou? Co definuje větu dvojčlennou? Co je to větný ekvivalent? Odpovědi najdeš v tomto příspěvku.
otevřít
Čárka ve větě jednoduché
Kdy píšeme čárku ve větě jednoduché? Znáš pravidla?
otevřít
Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková
Potřebuju další prázdniny, nové sáňky a navštívit Alpy. Víš, o jakou skupinu podstatných jmen se jedná? :-)
otevřít
Souvětí souřadné a podřadné
Proč je potřeba umět odlišit větu hlavní od věty vedlejší? Jaká jsou jejich specifika a které spojovací výrazy je uvozují? Mrkněte do tohoto příspěvku.
otevřít
Určování pádů
Záležitost, kterou není radno podceňovat a zúročíš ji v každém jazykovém rozboru.
otevřít
Slovní druhy
Kolem oběda práskl kolem o zem. Pojď si s námi připomenout slovní druhy.
otevřít
;